PROJEKTI EIP

Naziv projekta: Racionalna raba kmetijske mehanizacije na slovenskih kmetijah

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Partnerji:

 • ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota
 • ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o.
 • KMG Rantaša Alen
 • KMG Horvat Dominik
 • DC MEDIA, Elektro inštalacije, Danilo Casar s.p.
 • Biotehniška šola Rakičan
 • KMG Paldauf Igor
 • KMG Sukič Boris

 Trajanje projekta: 2023-2024

POVZETEK

V pilotnem projektu želimo spodbuditi kmetijska gospodarstva k razmišljanju o njihovih stroških kmetijske mehanizacije in s tem k zniževanju stroškov kmetijske mehanizacije. Z racionalno rabo kmetijske mehanizacije se bo izboljšala ekonomičnost in tudi konkurenčnost  celotne kmetijske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih. Posredno pa bo tudi racionalna raba kmetijske mehanizacije vplivala na zmanjšanje obremenitve okolja in ohranjanje narave.

V projektu bomo na partnerskih kmetijah vzpostavili poizkuse, v okviru katerih bomo vzpostavili rabo evidenc o uporabi kmetijske mehanizacije, ki bo podprta s spremljanjem gibanja traktorjev z GPS sledilci. Ugotovljena dejanska raba kmetijske mehanizacije na posameznih kmetijah bo služila za razvoj računalniške aplikacije, izobraževanje drugih kmetij in razširjanje rezultatov projekta. Eden od pomembnejših rezultatov projekta bo razvita računalniška aplikacija, ki bo omogočala izračunavanje stroškov in gospodarnosti kmetijske mehanizacije na kmetijah.  Ob tem pa bo računalniška aplikacija postala pripomoček za izobraževalno delo pri delu kmetijske svetovalne službe, izobraževalnih ustanov in drugih strokovnjakov v kmetijstvu. V okviru projekta bomo tudi veliko aktivnosti usmerili v razširjanje rezultatov širši strokovni javnosti.

 GLAVNE DEJAVNOSTI

V pilotnem projektu smo si zastavili cilj, da spodbudimo kmetijska gospodarstva k razmišljanju o njihovih stroških kmetijske mehanizacije, ozaveščanju glede neracionalne uporabe (tako stroškovno kot časovno) na podlagi podatkov kmetije, k sprejemanju novih odločitev ter posledično k zniževanju stroškov kmetijske mehanizacije na kmetijah. Z racionalno rabo kmetijske mehanizacije se bo izboljšala ekonomičnost in tudi konkurenčnost  celotne kmetijske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih. Posredno bo tudi racionalna raba kmetijske mehanizacije vplivala na zmanjšanje obremenitve okolja in ohranjanje narave. Enega glavnih rezultatov projekta tako predstavlja novo računalniško orodje, ki bo omogočalo izračunavanje stroškov kmetijske mehanizacije na kmetijah na podlagi vodenja evidenc delovnih opravil in podatkov sledilnega sistema, nameščenega na kmetijski mehanizaciji, obenem pa bo postal pripomoček za izobraževalno delo pri delu kmetijske svetovalne službe.

Pilotni projekt bo prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo omogočile doseganje ključnih rezultatov in sprememb:

– izvedba praktičnih preizkusov satelitskega sledenja kmetijske mehanizacije na kmetijah, vodenja evidenc in določanja učinkovitosti uporabe kmetijske mehanizacije

– izračun učinkovitosti uporabe kmetijske mehanizacije na nivoju v projekt vključenih kmetijskih gospodarstev

– izdelava in uporaba aplikacije za izračun učinkovitosti uporabe strojev, izdelava navodil za uporabnike aplikacije

– Izdelava priporočil o racionalni uporabi kmetijske mehanizacije

– izvedba aktivnosti prenosa znanja v prakso za različne ciljne skupine ter aktivnosti za razširjanja rezultatov projekta za dvig ozaveščanja, znanja in sprememb pri odločitvah glede nabave in uporabe kmetijske mehanizacije

Pomemben cilj projekta je tudi ozaveščanje ne le kmetij, kmetijskih svetovalcev in strokovnjakov glede problematike neracionalne rabe kmetijske mehanizacije na slovenskih kmetijah, ampak tudi širše javnosti, kar bomo dosegli z razširjanjem rezultatov projekta na več različnih načinov ter z uporabo različnih komunikacijskih kanalov.

Pilotni projekt se nanaša tudi na ohranjanje narave in se bo izvajal tudi na kmetijah, ki imajo površine v zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, tj. v območjih Natura 2000 in Krajinski park Goričko.

 CILJI

 • Izboljšati dohodkovni položaj kmetij
 • Znižanje stroškov kmetijske mehanizacije na kmetijah
 • Povečati uporabo strojev preko strojnih krožkov
 • Povečati informacije in znanje na področju racionalne rabe kmetijske mehanizacije
 • Znižati obremenitev okolja z uporabo kmetijske mehanizacije

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • zaradi izboljšane logistike bo zmanjšana poraba goriva na vključenih kmetijah za prb. 10%
 • zmanjšana poraba FFS in mineralnih gnojil za prb. 10% zaradi odločanja za nakup mehanizacije, ki omogoča racionalnejšo porabo teh sredstev (npr. mehanizacija za precizno gnojenje in škropljenje, navigacijski sistemi za avtomatizirano vožnjo traktorjev ipd.)
 • izboljšana ekonomska učinkovitost vključenih kmetij za 15% zaradi odločitev pri nakupu/prodaji mehanizacije oziroma odločitvi o morebitnem najemu uslug ali kolektivni naložbi
 • zaradi aktivnosti projekta se bo povečala uporaba strojnih storitev preko strojnih krožkov za 5 %,
 • večje zavedanje in usposobljenost kmetij (dosegli bomo vsaj 300 kmetij preko različnih oblik prenosa znanja v prakso) in kmetijskih svetovalcev (40 svetovalcev) zaradi uporabe aplikacije za izračun učinkovitosti uporabe kmetijske mehanizacije.

 

POVEZAVI: